1.C - důležité termíny

3Lo - 23. 3. (zaměření na atmosféru a hydrosféru, Ameriku)
4Lo - 25. 5. (zaměření na litosféru, pedosféru a biosféru, Asii)
 
3PO (atmosféra a hydrosféra) - 9. 3. 2018
4PO (pedosféra, stavba a složení Země) - 11. 4. 2018 
5PO (litosféra) - 4. 5. 2018
6PO (biosféra) - 20. 6. (nebo 15. 6.)
 

Seznam referátů (hodnotí se včasné odevzdání podkladů - elektronicky nejméně 2 dny předem, srozumitelnost, správnost, uvedení zdrojů, ...)

    B1_ fytogeografické členění Země - 11. 5. 

    B2_zoogeografické členění Země - 23. 5. 

    B3_výškové stupně - 5. 6. 

    B4_rekultivace, revitalizace, udržitelný rozvoj - 13. 6

 

 H1_Mezinárodní konflikt o vodní zdroje (Blízký východ)

 H2_Pojmy úmoří a kontinentální rozvodí, odtoková a bezodtoká oblast

 H3_Salinita mořské vody

 H4_Teplota a hustota mořské vody

 H5_Podpovrchová voda (puklinová a průlinová voda, hladina podzemní vody, pramen a vřídlo)

 H6_Základní charakteristiky vodního toku (délka, spád, průtok, vodní stav, řád roku a stoletá voda)

 H7_Ledovce (firn, telení, kar, moréna, fjordy)

 

     P1_humus a půdotvorní činitelé

     P2_půdní horizont a půdní typ

 

 L1_ Mohorovičova plocha diskontinuity, astenosféra, chemické složení litosféry - 6. 4.

 L2_rozdělení oceánského dna (pevninský šelf, svah a úpatí, oceánské pánve, hřbety a příkopy) - 13. 4.

 L3_vulkanismus (stavba sopky, typy sopek, nej výbuchy sopek - Tambora, Krakatau a důsledky) 

 L4_exodenní pochody (sesuvy půdy, písečné duny, abraze, živice) - 27. 4. 

 L5_pohyb litosférických desek (p. A. Wegener, Pangea, Tethys, Laurasie, Gondwana, Africké moře) - 2. 5.