1.C - důležité termíny

3Lo - 23. 3. (zaměření na atmosféru a hydrosféru, Ameriku)
4Lo - 15. 6. (zaměření na litosféru, pedosféru a biosféru, Asii)
 
3PO (atmosféra a hydrosféra) - 9. 3. 2018
4PO (pedosféra a litosféra) - květen
5PO (biosféra a shrnutí celého roku) - červen
 

Seznam referátů (hodnotí se včasné odevzdání podkladů - elektronicky nejméně 2 dny předem, srozumitelnost, správnost, uvedení zdrojů, ...)

 H1_Mezinárodní konflikt o vodní zdroje (Blízký východ)

 H2_Pojmy úmoří a kontinentální rozvodí, odtoková a bezodtoká oblast

 H3_Salinita mořské vody

 H4_Teplota a hustota mořské vody

 H5_Podpovrchová voda (puklinová a průlinová voda, hladina podzemní vody, pramen a vřídlo)

 H6_Základní charakteristiky vodního toku (délka, spád, průtok, vodní stav, řád roku a stoletá voda)

 H7_Ledovce (firn, telení, kar, moréna, fjordy)

 

 P1_humus a půdotvorní činitelé

 P2_půdní horizont a půdní typ

 

 L1_ Mohorovičova plocha diskontinuity, astenosféra, chemické složení litosféry

 L2_rozdělení oceánského dna (pevninský šelf, svah a úpatí, oceánské pánve, hřbety a příkopy)

L_