podmínky klasifikace

  • Student musí psát všechna písemná opakování (PO) a lokalizace (LO) - v případě nepřítomnosti si danou práci  doplní nejpozději do 14 dnů.

 

  • Nutnou podmínkou klasifikace je získání alespoň 100 b v soutěži Eurorebus za každé pololetí.

 

  • Klasifikaci tvoří hodnocení z: písemných opakování, pracovních listů, lokalizace, skupinové práce, účasti  a umístění v zeměpisných soutěžích, aktivity, referátů, ročníkové práce, práce v hodině.

 

  • Při výsledné pololetní klasifikaci se zohlední studentova píle, aktivita v hodinách, včasné plnění zadaných povinností, pokrok dosažený oproti předchozímu období a další okolnosti hodné zřetele (např. pro průměr od 1,61 do 1,69 atd)

 

 

  • Výsledná známka vychází z váženého průměru známek:

 

1,00  -  1,60          1 (výborná)

1,70  -  2,40          2 (chvalitebná)

2,50  -  3,30          3 (dobrá)

3,40  -  4,10          4 (dostatečná)

4,20 -   5.00          5 (nedostatečná)