termíny

3Lo - 23. 3. (zaměření na atmosféru a hydrosféru, Ameriku)
4Lo - 25. 5. (zaměření na litosféru, pedosféru a biosféru, Asii)
 
3PO (atmosféra a hydrosféra) - 20. 3. 2018
4PO (pedosféra a litosféra) - 11. 5. 
5PO (biosféra a shrnutí celého roku) - 22. 6. 
 

Seznam referátů (hodnotí se včasné odevzdání podkladů - elektronicky nejméně 2 dny předem, srozumitelnost, správnost, uvedení zdrojů, ...)

 L1_ Mohorovičova plocha diskontinuity, astenosféra, chemické složení litosféry - 27. 3

 L2_rozdělení oceánského dna (pevninský šelf, svah a úpatí, oceánské pánve, hřbety a příkopy) - 3. 4.

 L3_výškové členění georeliéfu (podle nadmořské výšky, podle relativního výškového rozdílu) - 6. 4

 L4_reliéf na horizontálně uložených horninách (tabulové hory, svědecké vrchy, kaňony, sklaní města,...) - 13. 4

 L5_reliéf na zvrásněných horninách (pánve, vrásy, příkrovy, přesmyky,...) - 13. 4.

 L6_reliéf na zlomových strukturách (hrásť, příkopová propadlina, střih, pokles, přesun,....) - 13. 4. 

 L7_reliéf na ukloněných horninách (kozí hřbet, kuesta, ...) - 13. 4.

 L8_ vulkanismus (stavba sopky, typy sopek, nej výbuchy sopek - Tambora, Krakatau a důsledky) - 17. 4.

 L9_zemětřesení (příčiny, hypocentrum a epicentrum, Richterova škála, nej podle počtu obětí, podle výše škody) - 25. 4.

 L10_tvary reliéfu vzniklé činností tekoucí vody (soutěska, peřeje, delta, říční terasa, meandr,..) - 27. 4. 

 L11_krasové tvary reliéfu (koroze, škrapy, závrty, polje, humy,...) - 27. 4.

 L12_tvary reliéfu vzniklé činností oceánu (abraze, písečné kosy, laguna, watty, polder,...) - 27. 4.

 L13_tvary reliéfu vytvořené působením větru (koroze a deflace, viklan, skalní okno a brána, váté písky, duna,...) - 27. 4.

 L14_pohyb litosférických desek ( A. Wegener, Pangea, Tethys, Laurasie, Gondwana, Africké moře) - 4. 5. 

 

    B1_ fytogeografické členění Země - 15. 5.

    B2_zoogeografické členění Země - 22. 5. 

 

 

 

 H1_Mezinárodní konflikt o vodní zdroje (Blízký východ)

 H2_Pojmy úmoří a kontinentální rozvodí, odtoková a bezodtoká oblast

 H3_Salinita mořské vody

 H4_Teplota a hustota mořské vody

 H5_Podpovrchová voda (puklinová a průlinová voda, hladina podzemní vody, pramen a vřídlo)

 H6_Základní charakteristiky vodního toku (délka, spád, průtok, vodní stav, řád roku a stoletá voda)

 H7_Ledovce (firn, telení, kar, moréna, fjordy)

 

 P1_humus a půdotvorní činitelé

 P2_půdní horizont a půdní typ