oktáva

Testy

1PO (výroky) - 17. 9. 2019
2PO (množiny, mocniny, výrazy, rovnice) - 24. 9.
3PO (vektory, body v rovině a prostoru) - 8. 10. 2019
4PO (množiny, mocniny, výrazy, rovnice, nerovnice, funkce) - 22. 10. 2019
PT - 12. 11. 2019

roční plán

Matematická logika

výrok a jeho negace,

pravdivostní tabulka,

složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace,

ekvivalence) a jejich negace, negace početních a kvantifikovaných výroků, kvantifikátor,

axiom, definice, věta, důkaz

Vektorová algebra

operace s vektory (i skalární a vektorový součin), velikost vektoru, velikost úhlu dvou vektorů,

lineární závislost a kombinace

Analytická geometrie v rovině i prostoru

přímka (obecná, parametrická rovnice, úsekový a směrnicový tvar),

rovina (obecná a parametrická rovnice)

vzájemná poloha, odchylka a vzdálenosti

 

Analytická geometrie v rovině –   

kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola),

vzájemná poloha kuželosečky a přímky,

rovnice tečny ke kuželosečce 

Statistika

vážený aritmetický průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka, mezikvartilová odchylka

Opakování učiva základního kurzu

kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice

 

učivo kvinty (prvního ročníku) - oktávy

(čtvrtého ročníku)