pravidla a podmínky klasifikace

 

Žák musí psát všechna písemná opakování (PO)  - v případě nepřítomnosti si PO doplní v nejbližším možném termínu dle pokynů vyučující.

 

-          Klasifikaci tvoří hodnocení z: písemných opakování, pracovních listů, lokalizace, skupinové práce, účasti  a umístění v zeměpisných soutěžích, aktivity, práce v hodině.

 

-          Při výsledné pololetní klasifikaci se zohlední studentova píle, aktivita v hodinách, včasné plnění zadaných povinností, pokrok dosažený oproti předchozímu období a další okolnosti hodné zřetele (např. pro průměr od 1,61 do 1,69 atd)

 

 

-          Výsledná známka vychází z váženého průměru známek:

 

1,00  -  1,60          (výborná)

1,70  -  2,40          (chvalitebná)

2,50  -  3,30          (dobrá)

3,40  -  4,10          (dostatečná)

4,20 -   5.00          (nedostatečná)