seminář z matematiky

Nabízím možnost zkoušení online. Zájemci nechť mě kontaktují přes bakaláře.
 
 
 
 

Číslo hodiny

Téma na procvičení

Téma na zkoušení

1

Početní řešení trojúhelníků

 

2

Obvody a obsahy rovinných útvarů

Konstrukční úlohy

Početní řešení trojúhelníků

3

Úpravy algebraických a číselných výrazů

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice

Obvody a obsahy rovinných útvarů

Konstrukční úlohy

4

Soustavy rovnic a nerovnic

shrnutí

Úpravy algebraických a číselných výrazů

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice

5

Rovnice s neznámou pod odmocninou,   rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli
Exponenciální a logaritmické rovnice

Test

Soustavy rovnic a nerovnic

 

6

Goniometrické rovnice

Funkce kvadratická, nepřímá úměrnost a lineární lomená

Rovnice s neznámou pod odmocninou,   rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli

Exponenciální a logaritmické rovnice
 

7

Shrnutí

Mocninné funkce a jejich inverze

Goniometrické rovnice

Funkce kvadratická, nepřímá úměrnost a lineární lomená

8

Exponenciální a logaritmické funkce
Goniometrické funkce a výrazy

Test

Mocninné funkce a jejich inverze

9

Absolutní hodnota
Operace s vektory

Exponenciální a logaritmické funkce
Goniometrické funkce a výrazy

10

Shrnutí

Analytická vyjádření lineárních útvarů

Absolutní hodnota
Operace s vektory

11

Analytická geometrie rovinných obrazců
Kuželosečky
 

test

Analytická vyjádření lineárních útvarů

12

Přímka a kuželosečka

Stereometrie – polohové úlohy, řezy

Analytická geometrie rovinných obrazců
Kuželosečky
 

13

Shrnutí

Stereometrie – metrické úlohy
 

Přímka a kuželosečka

Stereometrie – polohové úlohy, řezy

14

Povrchy a objemy těles

Matematická logika
 

Test

Stereometrie – metrické úlohy
 

15

Posloupnosti
Kombinatorika a pravděpodobnost

Povrchy a objemy těles

Matematická logika
 

16

shrnutí

Posloupnosti
Kombinatorika a pravděpodobnost

17

 

Test