matematika

Testy

1PO - volné rovnoběžné promítání, vzájemná poloha útvarů - 30. 9. 2019
2PO - průniky útvarů, řezy - 14. 10. 2019
3PO - vzdálenosti  - 25. 10. 2019
PT1 - 11. 11. 2019

roční plán učiva

Stereometrie I

volné rovnoběžné promítání,

tělesa (řezy),

polohové vlastnosti útvarů

Stereometrie II

lineární útvary a jejich polohové a metrické vlastnosti (odchylky přímek a rovin, vzdálenosti bodů, přímek, rovin)

Stereometrie III

povrch tělesa – hranoly, jehlan, (i komolý), kužel (i komolý), válec, koule a její části

objem – kvádru, jehlanu, válce, kužele a koule

 

Posloupnosti

zadání rekurentně a pomocí vzorce pro n-tý člen 

vlastnosti posloupností (obory, omezenost, monotonie, extrémy, limita)

posloupnost konvergentní a divergentní

aritmetická a geometrická posloupnost

nekonečná geometrická řada

finanční matematika

Kombinatorika

pravidlo kombinatorického součtu a součinu,

faktoriály a kombinační čísla,

variace, permutace a kombinace bez opakování,

variace a permutace s opakováním,

binomická věta a Pascalův trojúhelník

Pravděpodobnost

náhodný jev a jeho pravděpodobnost

sjednocení a průnik jevů,

jevy slučitelné, neslučitelné, nezávislé a opačné

Bernoulliovo schéma

Vektorová algebra

souřadnice bodu v KASS

operace s vektory (součet, k-násobek, skalární a vektorový součin)

souřadnice a velikost vektoru

velikost úhlu dvou vektorů

lineární závislost, kombinace vektorů – body kolineární a komplanární

obsah trojúhelníka a rovnoběžníka