podmínky klasifikace

 

-          Student musí mít napsané všechny písemné testy (PT)  - v případě nepřítomnosti si PT doplní v nejbližším možném termínu dle pokynů vyučující.

 

-          Klasifikaci tvoří hodnocení z: písemných testů (PT), písemných opakování (PO – alespoň 75 % všech PO), ústního či písemného zkoušení, skupinové práce, samostatných prací, aktivity v soutěžích, diktátů  a dalších aktivit.

 

-          Při výsledné pololetní klasifikaci se zohlední studentova píle, aktivita v hodinách, včasné plnění zadaných povinností, pokrok dosažený oproti předchozímu období a další okolnosti hodné zřetele (např. pro průměr od 1,61 do 1,79 atd).

 

-          Výsledná známka vychází z váženého průměru známek:

 

1,00  -  1,60          1 (výborná)        

1,80  -  2,50          2 (chvalitebná)

2,70  -  3,40          3 (dobrá)

3,60  -  4,20          4 (dostatečná)

4,30 -   5.00          5 (nedostatečná)